Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. I.

Základní informace

 1. Moovit s.r.o., IČO 11857587, se sídlem Březinova 61, 471 24 Mimoň – Mimoň V (dále jen „prodávající“), je podnikatelem, jehož předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména prodej elektrických koloběžek včetně souvisejícího zboží a služeb.
 2. Kontaktní údaje na prodávajícího:
  • Email: info@elekolobezka.cz (dále jen „Email“);
  • TEL.: + 420 705 127 575 (dále jen „Telefon“);
  • WEB: https://elekolobezka.cz/ (dále jen „Web“).
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Tyto VOP jsou vydané prodávajícím ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, což smluvní strany tímto berou výslovně na vědomí. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se smluvní vztahy, které neupravují výslovně tyto VOP nebo kupní smlouva s prodávajícím, mimo občanským zákoníkem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 6. Tyto VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy, jsou mimo jiné dostupné na Webu prodávajícího.

Čl. II.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 2. Spotřebitelská smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel.
 3. Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel zabývající se zejména prodejem předmětu koupě a souvisejícího zboží a dále souvisejícím.
 4. Kupující – kupujícím může být (i) spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami, nebo (ii) podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami (dále jen „objednatel“ či „kupující“).
 5. Předmět koupě – jakékoli zboží či služba určená prodávajícím k prodeji prostřednictvím Webu, E-mailu, Telefonu či osobně prodávajícím, zejména elektrokoloběžky dle prezentace zboží umístěného v katalogu internetového obchodu na Webu.
 6. Předmět smluvního vztahu – je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a závazek kupujícího předmět prodeje převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Čl. III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající inzeruje potenciální předmět koupě zejména prostřednictvím katalogu na Webu. Tato prezentace je pouze informativní a není pro prodávajícího závazná. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tudíž nepoužije.
 2. Objednávka – je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy učiněným formou výběru konkrétního předmětu koupě v návaznosti na předchozí inzerci prodávajícího, a to formou (i) provedení výběru a potvrzení objednávky na Webu, (ii) prostřednictvím Emailu, (iii) prostřednictvím Telefonu, či (iv) jiným způsobem akceptovaným ze strany prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí přijetí objednávky, a to na email sdělený kupujícím při jeho objednávce. Samotným návrhem na uzavření smlouvy bez ohledu na formu objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.
 3. Sleva za předobjednávku – kupující je oprávněn předobjednat u prodávajícího předmět koupě (zboží), které podle informací uvedených na Webu či jinak sdělených ze strany prodávajícího nejsou u prodávajícího dostupné skladem. V případě, že kupující v takovém případě spolu s objednávkou uhradí prodávajícímu kupní cenu za daný předmět koupě bezprostředně po objednaní v plné výši, má právo na slevu ve výši 2 % z celkové kupní ceny takto předobjednaného zboží, kdy tato sleva se promítne do kupní ceny při objednávce poté, co kupující zaškrtne příslušnou volbu v objednávce.
 4. Uzavření kupní smlouvy – samotná smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace objednávky kupujícího ze strany prodávajícího, tj. okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího (dále jen „potvrzení objednávky“). Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Potvrzení objednávky prodávající zasílá kupujícímu (i) primárně elektronicky na email sdělený kupujícím při jeho objednávce, nebo (ii) v případě nutnosti písemně, telefonicky či jinou formou. Teprve od doručení potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti na základě předmětu smluvního vztahu. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
 5. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si kupující hradí výhradně sám.

Čl. IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na Webu (v internetovém obchodě) může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Čl. V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Kupní cenu za předmět koupě podle kupní smlouvy a jiné platby spojené s dodáním předmětu koupě a související činnosti je kupující oprávněn, resp. povinen, uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1030446788/6100 vedený u Equa bank,
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
  • v hotovosti v případě odběru zboží v provozovně prodávajícího.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. Není-li dále v těchto VOP či kupní smlouvě uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Zboží je kupujícímu ze strany prodávajícího dodáno některým z následujících způsobů:
  1. na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  2. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující nemá nárok na převzetí předmětu koupě před úplným zaplacením kupní ceny.
 12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad, resp. porušení obalu hned oznámit přepravci a písemně a fotogenicky zadokumentovat. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, přičemž tuto závadu je kupující povinen neprodleně oznámit jak přepravit, tak i prodávajícímu.
 14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, anebo je přiložen k dodávanému zboží.
 15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží (i) zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání a (ii) převzetím zboží.
 16. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 17. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Čl. VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Je-li kupující spotřebitelem, má obecně právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Zbožím, které bylo upraveno podle přání spotřebitele ve smyslu tohoto článku odst. 2 písm. d těchto VOP výše je typicky elektrokoloběžka upravená podle přání zákazníka, typicky např. odstřižením kabelu.
 4. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku odst. 1 těchto VOP výše musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě, a to elektronicky na Email a spolu se zbožím i v písemné podobě. Kupující může použít pro odstoupení od smlouvy přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP. Prodávající kupujícímu přijetí oznámí o odstoupení od smlouvy elektronicky potvrdí. V souvislosti s odstoupením od smlouvy kupujícímu nevznikají žádné náklady, s výjimkou nákladů na vrácení zboží zpět prodávajícímu. Kupující není oprávněn odeslat zboží zpět prodávajícímu tzv. na dobírku – takové zboží není prodávající povinen převzít.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než je prodávajícímu prokazatelně vráceno zboží.
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, tzv. v původním stavu, a je-li to možné, v původním obalu. V případě, je-li předmětem koupě elektrokoloběžka zakoupená kupujícím ve stavu nová, považuje se pro účely věty přecházející za neopotřebenou elektrokoloběžku elektrokoloběžka, která nemá pro uzavření kupní smlouvy s kupujícím prokazatelně najetou větší celkovou vzdálenost než 3 Km.
 7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím v rozporu s jeho povahou, vlastnostmi a těmito VOP. Nárok na náhradu takto vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Při výměně zboží za jiné nese kupující náklady spojené s navrácením zboží i náklady na dodání vyměněného zboží. Nejsou účtovány žádné další poplatky, pokud zboží nenese známky užívání nebo jiného poškození vzniklé ze strany kupujícího ve smyslu tohoto článku odst. 6 těchto VOP.

Čl. VII.

Práva kupujícího z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Výše uvedená ustanovení v tomto bodě VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.
 5. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou poškození či vady v záruční době zjištěny, je kupující tuto skutečnost povinen ohlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, kdy za tuto dobu smluvní strany považují dobu nejvýše 3 dní, a poskytnout na žádost prodávajícího případné další informace včetně fotografií vadného zboží. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 6. Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení předmětu koupě
  • vzniklým běžným používáním předmětu koupě,
  • nesprávným použitím předmětu koupě, a
  • nesprávným skladováním předmětu koupě.
 7. Kupující může reklamaci uplatnit u prodávajícího osobně v sídle prodávajícího na adrese Moovit s.r.o. Březinova 61, 471 24 Mimoň – Mimoň V, poštou zasláním reklamace na adresu sídla prodávajícího Moovit s.r.o. Březinova 61, 471 24 Mimoň – Mimoň V, případně u autorizovaného servisu, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný (informace jsou dostupné na https://elekolobezka.cz/autorizovane-servisy/). Lhůta k vyřízení reklamace počíná plynout dnem, který následuje po uplatnění reklamace kupujícím. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 8. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí Emailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
  • odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 10. Kupující sdělí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 12. Při dodání nové věci vrátí kupující věc původně dodanou, přičemž kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku nadměrného nakládání se zbožím v rozporu s jeho povahou, vlastnostmi a těmito VOP, oproti hodnotě, kterou by zboží mělo při standardním užívání.
 13. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 14. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Čl. VIII.

Servisní služby

 1. Mimo režim uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo režim záruky za jakost prodávající nabízí následující servisní služby na základě smlouvy o opravě či úpravě uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím podle tohoto článku:
  1. Placený servis – placený servis je oprávněn objednat kdokoliv (dále v tomto článku jako „kupující“) a řídí se podmínkami uvedenými v příloze Servisní balíčky, která je umístěna na Webu zde.
  2. Servisní balíček – některý ze servisních balíčků je kupující oprávněn objednat do 14 dnů od doručení Objednávky na předmět koupě, po uplynutí této doby právo na sjednání zaniká. Servisní balíček se sjednává ke konkrétnímu předmětu koupě a je nepřenosný na jiný předmět koupě.
 2. Placený servis nebo Servisní balíček zájemce objednává vyplněním servisního formuláře na Webu. Prodávající je oprávněn odmítnout sjednání Placeného servisu nebo Servisního balíčku bez uvedení důvodu.
 3. Kupující je povinen před objednáním servisní služby sdělit prodávajícímu do servisního formuláře jméno a příjmení, kontaktní údaje, vybrat typ servisu případně servisního balíčku, přiložit fakturu na předmět koupě a případně i fakturu za Servisní balíček, uplatňuje-li plnění ze Servisního balíčku, uvést model koloběžky, popsat vadu a jak se projevuje, nahrát foto/video vady předmětu koupě, popsat navrhovanou úpravu předmětu koupě, nejde-li o vady, uvést podrobnosti k dopravě a další skutečnosti nebo doklady, které jsou vyžádány ve formuláři.
 4. Cena a platební podmínky Servisního balíčku jsou uvedeny v příloze Servisní balíčky.
 5. Prodávající je oprávněn změnit podrobnosti k dopravě, potvrdit nebo navrhnout jiný termín servisních prací a převzetí náhradního předmětu koupě, podle jeho aktuálních kapacit a dostupnosti náhradních předmětů koupě.
 6. Náklady na dopravu předmětu koupě za účelem servisních služeb k prodávajícímu nebo náklady na dopravu náhradního předmětu koupě ke kupujícímu a náklady na dopravu od prodávajícího zpět nebo náhradního předmětu koupě od kupujícího zpět k prodávajícímu nese vždy kupující, ledaže je v Servisním balíčku uvedeno jinak.
 7. Využití Servisního balíčku v případě servisních služeb s výměnou dílů předmětu koupě je podmíněno koupí náhradních dílů na předmět koupě od prodávajícího. Náklady na náhradní díly nese vždy kupující.
 8. Kupující souhlasí, že u Placeného servisu je prodávající oprávněn koupit náhradní díly a provést servisní službu až do celkové výše 1490,- Kč včetně DPH za díly a služby bez odsouhlasení kupujícím. Kupující souhlasí, že u Servisních balíčků je prodávající oprávněn koupit náhradní díly až do výše 1490,- Kč včetně DPH bez odsouhlasení kupujícím.
 9. Kupující je povinen prodávajícímu za účelem splnění servisní služby dodat všechny části předmětu koupě, které mají být dotčeny servisní službou, nebo prodávajícímu sdělit, že došlo ke ztrátě nebo odcizení části předmětu koupě.
 10. Potvrzením servisního formuláře ze strany prodávajícího nebo jiným uzavřením smlouvy podle dalšího odstavce smluvní stany uzavírají smlouvu o opravě či úpravě předmětu koupě a předáním předmětu koupě do opravy kupující souhlasí s těmito podmínkami Servisní služby a výslovně je přijímá s tím, že smlouva o opravě či úpravě se těmito podmínkami řídí. Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o opravě či úpravě a smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.
 11. Rozhodne-li se prodávající uzavřít smlouvou o opravě či úpravě předmětu koupě bez servisního formuláře a potvrzení objednávky, je smlouva o opravě či úpravě uzavřena také v následujících případech:
  1. prodávající a kupující podepsali protokol, záznam nebo jiný doklad o převzetí předmětu koupě do opravy či úpravy,
  2. prodávající provádí opravu či úpravu předmětu koupě v místě umístění předmětu koupě u kupujícího, nebo
  3. kupující doručil předmětu koupě k opravě či úpravě prodávajícímu bez předchozí dohody a vyplnění servisního formuláře a prodávající předmět koupě do opravy či úpravy přijal,

i v těchto případech se však servisní služba řídí podmínkami uvedenými v tomto článku.

 1. Prodávající není povinen smlouvu o opravě či úpravě na Placený servis uzavřít, a to bez uvedení důvodu.
 2. Prodávající není povinen poskytnout servisní službu podle Servisního balíčku, pouze je-li splněna některá z níže uvedených podmínek:
  1. došlo k zániku, odcizení nebo ztrátě předmětu koupě. V případě zániku, odcizení nebo ztráty části předmětu koupě je prodávající vždy oprávněn požadovat náhradu nákladů za novou část předmětu koupě nebo servisní službu odmítnout,
  1. došlo k poškození, které nebrání užívání předmětu koupě, zejména vizuální poškození bez vlivu na jízdu a jízdní vlastnosti předmětu koupě, zejména škrábance, promáčkliny, poškození polepu, poškození madel bez vlivu na funkčnost apod.,
  1. došlo k poškození předmětu koupě z důvodu nedostatečného předcházení škodám na předmětu koupě ze strany kupujícího, zejména poškození zaviněné dítětem, zvířetem, nevhodným způsobem jízdy, zejména rychlá jízda v terénu nebo přes nerovnosti, počasím apod.,
  1. došlo k poškození předmětu koupě povětrnostními vlivy, zejména vodou, vlhkostí, sluncem, teplem, chladem, mrazem, ohněm, úderem blesku,
  1. došlo k poškození předmětu koupě z důvodu užívání v rozporu s návodem k obsluze, v rozporu s pokyny pro údržbu, v rozporu s doporučeními výrobce nebo doporučených frekvencí výměn částí předmětu koupě, které se opotřebovávají, uvedených výrobcem, nebo neodborným či svépomocným zásahem do předmětu koupě,
  1. došlo k poškození předmětu koupě nadměrným hmotnostním zatížením, vystavením působení chemikálií, zásahem nebo kolísáním elektrického proudu,
  1. kupující požaduje servis podle Servisního balíčku na jiný předmět koupě, než byl pro Servisní balíček sjednán, nebo
  1. došlo k poškození předmětu koupě v souvislosti s válkou, vojenskými operacemi nebo jinak zbraní, v souvislosti s občanskými nepokoji, nebo působením radiace, jinak vyšší mocí.
 3. Pokud se prodávající rozhodne služby podle Servisního balíčku neposkytnout, je povinen kupujícímu oznámit některý z důvodu uvedený výše. Pokud kupující nesouhlasí s odůvodněním prodávajícího, je oprávněn předložit znalecký posudek nebo odborné stanovisko, které se vyjádří k příčině vady, která má být servisována.
 4. Prodávající a kupující ujednali, že prodávající má k servisovanému předmětu koupě zadržovací právo, tj. může jej ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu kupujícího. O zajištění servisovaného předmětu koupě je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Zajistí-li prodávající svou pohledávku zadržovacím právem, má právo zpeněžit předmět koupě prodejem z volné ruky inzercí na Webu nebo jiným způsobem za cenu obvyklou, kterou je oprávněn zjistit sám z obdobných nabídek servisovaného předmětu koupě na internetu, a to za podmínky, že kupující nezaplatil pohledávku ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší něž 10 dní od vyzvání. Nezpeněží-li prodávající servisovaný předmět koupě přesto, že jej nabízel prodejem z volné ruky na Webu alespoň 3 měsíce, je oprávněn servisovaný předmět koupě zničit.
 5. Servisní balíček zaniká:
  1. odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího nebo prodávajícího do 14 dnů od zakoupení. V tomto případě, pokud nedošlo k žádnému využití služby, vrátí prodávající plnou výši poplatku za službu na bankovní účet kupujícího do 14 dnů od obdržení písemného odstoupení,
  1. uplynutím dohodnuté doby platnosti služby,
  1. zánikem, odcizením nebo ztrátou předmětu koupě, ke kterému kupující službu sjednal,
  1. poskytnutím náhradního předmětu koupě v případě výskytu neodstranitelné vady,
  1. platným a oprávněným odstoupením od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu výskytu vad předmětu koupě, prodávající vrací poměrnou část ceny za službu, nebo
  1. platným a oprávněným odstoupením od služby ze strany prodávajícího, prodávající vrací poměrnou část ceny za službu.

Čl. IX.

Ochrana a nakládání s osobními údaji

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. Identifikační a kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. I. odst. 1 a 2 těchto VOP.
 2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby plnění služeb, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 3. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě, zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo.
 4. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby plnění služeb, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 5. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě, zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo.
 6. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby plnění služeb, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 7. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě, zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo.
 8. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby plnění služeb, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 9. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě, zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo.
 10. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby plnění služeb, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 11. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě, zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 25. 9. 2022

Příloha: formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na Webu zde.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Zavřít